• Điện thoại: +84-(0)225 382 2181
  • Fax: +84-(0)225 384 2979

Khách hàng/chủ phao có thể cung cấp dữ liệu Phao Cospas-Sarsat trực tiếp tại các các điểm Dịch vụ khách hàng của VISHIPEL.

Điểm dịch vụ khách hàng tại Hải Phòng

Đc: Số 2, Nguyễn Thượng Hiền, Hồng Bàng, Hải Phòng

Tel/Fax: +84.31.3842073

Điểm dịch vụ khách hàng tại Hà Nội

Tel/Fax: +84.31.37950935

Điểm dịch vụ khách hàng tại TP. Hồ Chí Minh

Đc: 432 Nguyễn Tất Thành, Quận 4, TP. Hồ Chí Minh