• Điện thoại: +84-(0)225 382 2181
  • Fax: +84-(0)225 384 2979

Vùng trách nhiệm VNMCC

Thứ Bảy, 28/12/2013, 10:45 GMT+7

Vùng trách nhiệm xử lý thông tin Cospas-Sarsat của Việt Nam (Vùng trách nhiệm VNMCC) là vùng trách nhiệm của Việt Nam trong việc truyền phát các thông tin báo động cấp cứu Cospas-Sarsat, được tổ chức Cospas-Sarsat công bố.

Đối với thông tin tiếp nhận trong Vùng trách nhiệm VNMCC: VNMCC đảm trách việc phân phối dữ liệu Cospas-Sarsat trực tiếp tới các RCC/ SPOC của Việt Nam cộng với các RCC/SPOC của Campuchia và Lào.

Đối với thông tin tiếp nhận ngoài Vùng trách nhiệm VNMCC: VNMCC thông qua MCC Chủ Nhật Bản phân phối dữ liệu tới các RCC/SPOC khác trên toàn thế giới.

Vùng trách nhiệm VNMCC