• Điện thoại: +84-(0)225 382 2181
  • Fax: +84-(0)225 384 2979

Tài liệu tham khảo của Tổ chức Cospas-Sarsat

Thứ Bảy, 28/12/2013, 12:00 GMT+7

Tài liệu Khai thác

A.001

A.002

A.003

A.005

A.006

 

 

 

Tài liệu IBRD

D.001

D.002

D.003

D.004

 

 

 

 

Tài liệu chung

G.003

G.005

G.007

G.008

 

 

 

 

Tài liệu Chính sách

P.001

P.002

P.005

P.006

P.007

P.008

P.009

P.010

P.011

P.012

P.014

P.015

P.016

 

 

 

Tài liệu Báo cáo

R.004

R.005

R.006

R.007

R.009

R.010

R.011

R.012

R.013

R.014

R.015

R.016

R.017

R.018

R.019

R.020

Tài liệu Kỹ thuật

T.001

T.002

T.003

T.004

T.005

T.006

T.007

T.008

T.009

T.010

T.011

T.012

T.013

T.014

T.015

T.016

T.017

 

 

 

 

 

 

 

Ấn phẩm Cospas-Sarsat

IB-19

IB-20

IB-21

IB-22

IB-23

IB-24

IB-25