• Điện thoại: +84-(0)225 382 2181
  • Fax: +84-(0)225 384 2979

Điều 4 và Điều 5. Chương II. Quyết định số 19/2013/ QĐ-TTg về Quy chế cung cấp, quản lý, khai thác dữ liệu phao Cospas-Sarsat và tiếp nhận, xử lý, truyền phát thông tin báo động CC Cospas-Sarsat

Thứ Ba, 25/04/2017, 16:03 GMT+7

(Vishipel) - Điều 4. Nghĩa vụ cung cấp dữ liệu phao Cospas-Sarsat

Chủ phao Cospas-Sarsat có trách nhiệm cung cấp cho Trung tâm VNMCC thông tin, dữ liệu về phao Cospas-Sarsat chính xác, đầy đủ và kịp thời phục vụ cho công tác tìm kiếm, cứu nạn.

Điều 5. Thủ tục cung cấp dữ liệu phao Cospas-Sarsat

1. Hồ sơ cung cấp thông tin, dữ liệu: 01 bộ hồ sơ gồm:

a) Bản khai cung cấp thông tin, dữ liệu phao Cospas-Sarsat theo mẫu quy định tại Phụ lục của Quy chế này;

b) Bản sao chụp Giấy phép sử dụng tin số theo quy định của pháp luật.

2. Cách thức nộp hồ sơ: Chủ phao Cospas-Sarsat nộp trực tiếp hoặc gửi hồ sơ tới Trung tâm VNMCC thông qua hệ thống bưu chính.

3. Trình tự nhận và xử lý hồ sơ

a) Trường hợp trực tiếp nộp hồ sơ: Trung tâm VNMCC nhận hồ sơ, kiểm tra hồ sơ theo quy định và xác nhận việc cung cấp dữ liệu vào Bản khai cung cấp dữ liệu phao và gửi lại cho chủ phao Cospas-Sarsat 01 bản sao chụp;

b) Trường hợp gửi hồ sơ qua hệ thống bưu chính: Trung tâm VNMCC nhận hồ sơ, kiểm tra hồ sơ và xác nhận việc cung cấp dữ liệu vào Bản khai cung cấp dữ liệu phao và gửi lại cho chủ phao Cospas-Sarsat 01 bản sao chụp;

c) Đối với hồ sơ không đúng quy định: Trường hợp chủ phao Cospas-Sarsat nộp hồ sơ trực tiếp, Trung tâm VNMCC hướng dẫn chủ phao Cospas-Sarsat hoàn thiện hồ sơ theo quy định; trường hợp gửi hồ sơ qua hệ thống bưu chính, chậm nhất 02 (hai) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Trung tâm VNMCC thông báo đến chủ phao Cospas-Sarsat đề nghị bổ sung, hoàn thiện hồ sơ;

d) Chậm nhất 05 (năm) ngày làm việc kể từ khi tiếp nhận hồ sơ hợp lệ, Trung tâm VNMCC có nghĩa vụ đưa dữ liệu phao đã được cung cấp vào cơ sở dữ liệu phao Cospas-Sarsat quốc gia và quốc tế.