• Điện thoại: +84-(0)225 382 2181
  • Fax: +84-(0)225 384 2979

Điều 6. Chương II. Quyết định số 19/2013/ QĐ-TTg về Quy chế cung cấp, quản lý, khai thác dữ liệu phao Cospas-Sarsat và tiếp nhận, xử lý, truyền phát thông tin báo động CC Cospas-Sarsat

Thứ Tư, 26/04/2017, 07:47 GMT+7

(Vishipel) - Điều 6. Trách nhiệm của chủ phao Cospas-Sarsat khi có thay đổi thông tin, dữ liệu phao

1. Trong thời hạn 30 (ba mươi) ngày, kể từ ngày có sự thay đổi, chủ phao Cospas-Sarsat có trách nhiệm cung cấp cho Trung tâm VNMCC thông tin, dữ liệu thay đổi của phao Cospas-Sarsat. Trường hợp thay đổi Giấy phép sử dụng tần số, chủ phao Cospas-Sarsat có trách nhiệm gửi kèm theo 01 bản sao chụp Giấy phép sử dụng tần số.

2. Chủ phao Cospas-Sarsat có trách nhiệm cung cấp thông tin trong trường hợp phao bị mất hoặc không sử dụng được trong thời gian 15 (mười lăm) ngày, kể từ thời điểm bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được.

3. Thông tin thay đổi về dữ liệu phao Cospas-Sarsat phải được gửi đến Trung tâm VNMCC theo mẫu quy định tại Phụ lục của Quy chế này để cập nhật, bổ sung theo quy định.

4. Trình tự tiếp nhận và xử lý hồ sơ theo quy định tại Khoản 3 Điều 5 Quy chế này.