• Điện thoại: +84-(0)225 382 2181
  • Fax: +84-(0)225 384 2979

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phao vô tuyến chỉ vị trí khẩn cấp hàng hải (EPIRB) hoạt động ở băng tần 406,0 MHz đến 406,1 MHz

Thứ Tư, 26/04/2017, 08:26 GMT+7