• Điện thoại: +84-(0)225 382 2181
  • Fax: +84-(0)225 384 2979

Khách hàng/chủ phao có thể in mẫu cung cấp dữ liệu phao, điền thông tin và gửi đến VISHIPEL  bằng Fax hoặc Email.

Fax: +84-(0)31-3842073

Email: customercare@vishipel.com.vn